top of page

BRUGERBETINGELSER / TERMS OF USE

Brugerbetingelser for Cykelven

Sidst opdateret d. 17. februar 2021

Generelt
Disse brugerbetingelser er vilkår, som gælder mellem Socialøkonomisk Cykelkompagni ApS og Medarbejderne på den arbejdsplads, som Socialøkonomisk Cykelkompagni ApS har indgået aftale om en Cykelven-ordning med (herefter ”Medarbejderen”).


Cykelven ordningen er et servicekoncept leveret, drevet og ejet af Socialøkonomisk Cykelkompagni ApS.
Når du som Medarbejder accepterer disse vilkår, indgår du en aftale med Socialøkonomisk Cykelkompagni ApS om, at disse vilkår er gældende for den vedligeholdelse og de reparationer, vi foretager på din cykel.

Priser

De gældende priser er dem, der står på det servicepapir, der på et givent tidspunkt er tilgængeligt på den bookingportal, som er tilknyttet medarbejderens arbejdsplads. Vi fraråder derfor at gemme gamle servicepapirer, da priserne på disse kan være ud-daterede.

Medarbejderen er påkrævet at bruge det senest tilgængelige servicepapir via Cykelvens bookingportal tilknyttet Medarbejderens arbejdsplads. 


Medlemsoprettelse
Ved medlemsoprettelse erklærer medarbejderen, at de opgivne informationer er korrekte, og at de tilhører medarbejderen. Det er ikke tilladt at oprette et medlemskab i en anden persons navn eller at bruge en anden persons personlige data af nogen art


Informationer bliver ikke videregivet til tredjepart og benyttes udelukkende til kundeservice, markedsføring, påmindelsesservice, kampagner og faktureringsinformation.

I vores erfaring får vi intet ud af at give en masse semi-relevante tilbud. Så bare rolig, vi holder os til det mest relevante, hvilket betyder ret få mails fra os. 


Ved medlemsoprettelse bliver medarbejderen samtidig tilmeldt en påmindelsesservice om besøgsdage, tilbudsmails, relevante meddelelser og brugerundersøgelser. Det er en service som, som du let kan afmelde, hvis du vil.


Brug af ordningen
For at få din cykel repareret skal du have sat din cykel frem på den anviste cykelparkering. Du skal også have printet, udfyldt og monteret servicepapiret synligt på din cykel. Endvidere påhviler det dig at afmontere stort ekstraudstyr, såsom barnesæder, eller sørge for at cykelmekanikeren kan afmontere det. 


Hvis du skal have repareret en tung cykel: ladcykler, longjohns og el-cykler, skal du give besked i forvejen via e-mail. 


For at benytte ordningen skal du låse cyklen med den lås, der er stillet til rådighed af Socialøkonomisk Cykelkompagni ApS. Låsene er kun til låns, og du skal aflevere den tilbage, når du har afhentet din cykel fra service/reparation.

Supercykelven og andre ordninger

Forskellige arbejdspladser har indgået forskellige ordninger vedrørende priser på ydelser overfor medarbejderne. Hvis en given ydelse bliver nævnt som "gratis", vil du naturligvis ikke blive opkrævet betaling for den omtalte ydelse. Dette vil altid være begrænset til specifikke ydelser.

 

Har du som medarbejder "gratis" slangeskift, er det således ydelsen som hedder "slangeskift", der er gratis. Det har ingen indflydelse på andre ydelser som for eksempel "Dæk- og slangeskift".


Ansvar
Socialøkonomisk Cykelkompagni ApS tager ikke ansvar for tyveri af eller skade på medarbejdernes cykler, når de står fremme og venter på service, eller efter endt behandling. Vi kan kun tage ansvar under selve reparationen, hvor vi har cyklen i vores varetægt.

Hvis der sker noget med din cykel, mens den er parkeret og uden opsyn, vil det til enhver tid være din egen forsikring, der dækker.


Ekstra reparationer
Socialøkonomisk Cykelkompagni ApS har en politik om ikke at udføre reparationer, der ikke er givet samtykke til. Hvis det er mekanikerens vurdering, at en bestilt reparation ikke kan udføres uden yderligere omkostninger, vil arbejdet først blive udført, når der foreligger samtykke fra dig.

Afbud

Du kan afmelde en booking via den automatisk tilsendte bookingbekræftelse eller via email til info@cykelven.dk
 

Klager

Alle klager modtages med et smil, og vi giver altid pengene tilbage ved ikke-fuldført arbejde eller arbejde af utilfredsstillende karakter, hvis ikke vi kan gøre det godt igen og løse problemet.

Vi har skrevet mere om forskellige typer fejl, og hvordan vores erfaring siger, at disse bedst løses. Klik her og læs mere

Se også vores Cookie og Privatlivspolitik

Terms of use for Cykelven

Updated on February 17th 2021

General

These terms and conditions are referring to the relation between Socialøkonomisk Cykelkompagni ApS and the Employee on the workplace with whom Socialøkonomisk Cykelkompagni ApS has made a Cykelven service agreement (hereby the ‘Employee´).
Cykelven is a service concept delivered, run and owned by Socialøkonomisk Cykelkompagni ApS.
When an Employee accepts these terms and conditions, one agrees that these conditions apply to the service and repairs that Socialøkonomisk Cykelkompagni ApS undertakes on the bike.

Prices

The actual prices on different services are those mentioned on the servicepaper that on a given time is available on the bookingportal that is attributed to the Employees workplace. We advice against saving old servicepapers since the prices can be outdated.

 

Employees are required to use the most current service paper available via Cykelven's bookingportal connected to the Employees workplace.


Becoming a member
When becoming a member, the Employee declares that the given information is correct. It is not allowed to create a membership in another person’s name or use another person’s personal information of any kind.

 

Membership information will not be delivered to third parties and will only be used for customer service, marketing, reminder-service, campaigns and billing information.

In our experience we gain nothing from semi-relevant offers. So do not worry. We will only email you about the most relevant things which means rather few emails from us.


By becoming a member, the Employee signs up for a subscription of a reminder-service, relevant messages and user surveys. This is a service that can easily be unsubscribed if so wished.

Using the service
In order to make use of the service, the Employee has to park the bike in the indicated area. The Employee should also print, fill out and mount a service paper visibly on the bike. Moreover, it is the Employee’s responsibility to remove extra equipment such as child seats, or make sure that the mechanic can do it. 


For repairs on heavy bikes such as long johns, cargo bikes and electric bikes, please notify us in advance via email.


To use the service, the bike needs to be locked with the locks provided by Socialøkonomisk Cykelkompagni ApS. These locks are for loan only and must be returned after the repair.

Supercykelven and other agreements

Different workplaces have agreed to different agreement regardring prices on services offered to the Employees. If a given service is denoted as "free" then the Employee will naturally not be charged for that specific service. This will always be limited to specific services.

If the Employee has access to "free" tubechanges, then it is the service denoted as "tubechange" that is free of charge. This has no effect on other services such as "Tire- and tube change".  


Responsibility
Socialøkonomisk Cykelkompagni ApS cannot be held responsible in case of theft or damage on the Employees’ bike when the bike is parked waiting to be repaired, or after a repair. However, when Socialøkonomisk Cykelkompagni ApS has the bike, and only then, we can take responsibility for the bike.

If anything happens with the bike while it is parked and not under supervision, it will always be the owners own insurance that covers.

 

Extra repairs
Socialøkonomisk Cykelkompagni ApS has a policy of not carrying out repairs that are not asked for. If it is the mechanic's assessment that the ordered repair cannot be carried out without further costs, we will wait until we have the consent of the Employee.

 

Cancellation

A booking can be cancelled via the automatically sent booking confirmation email or via: info@cykelven.dk 

 

Complaints
All complaints are received with a smile and we always return the money if the repair was unsatisfactory, and we cannot make it good again and solve the issue. 

 

We have written more about different types of mistakes and how our experience tells us, that these are best solved. Click here and read more

See also our cookie- and privacy policy

bottom of page