top of page

Cookie og Privatlivspolitik

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

 


Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og gøre din oplevelse bedre. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.
Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering
Hvis du sletter eller blokerer cookies vil din oplevelse på siden blive dårligere og du kan have svært ved at benytte hjemmesiden. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.


PERSONOPLYSNINGER
Generelt:

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.


Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, fødselsdato, adresse, arbejdsplads og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.


Sikkerhed:
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.


Formål:
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.


Periode for opbevaring:
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.


Videregivelse af oplysninger:
Data om din brug af websitet, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Oplysningerne anvendes til forbedring af websiten.
Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.


Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Den eneste undtagelse er vores emailprogram ”Mailchimp” der ligger i USA. Hvis du ikke ønsker at dine oplysninger opbevares i USA bedes du kontakte os og vi vil fjerne dig fra mailinglisten.


Klager og Indsigt:
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til ejer og direktør: info@cykelven.dk eller info@buddhabikes.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.


Udgiver
Websitet ejes 100% og publiceres af:
Socialøkonomisk Cykelkompagni ApS
Emblasgade 175
2100 København Ø

Cookie and Privacy policy

Introduction

When you visit our website some of your digital information is collected to adjust and improve our content on the site. If you don't want any of your information to be collected, we advise that you delete your cookies and stop using this site. Below, we describe what information the website collects, the purpose of it and which third parties that has access to the information.
 

 

Cookies

The website uses "cookies", a text file that is saved on your computer, mobile or similar, so the website is able to recognize your device, remember it's settings, perform statistics and make your user experience better. Cookies can't contain harmful codes such as virus. It is possible to delete and block cookies. See a guide here (in danish):
 http://minecookies.org/cookiehandtering

If you delete or block cookies your experience won't be as good as possible, and it might be difficult for you to use the site. You can risk that the website won't function properly and that some of it's content won't be accessible to you.


PERSONAL INFORMATION 
In general:

Personal information is all types of information that to some extend can be assigned to you. When you use this site we collect some of that information. For example if you sign up for our newsletter, participate in competitions or surveys, register as a user or subscriber or uses other types of our services or making a purchase on this site. 

 

 

We usually collect and process these types of data: A unique ID and technical information about your computer, tablet or phone, your IP-address, geographic location and data about what sites you're clicking on (interests). To the extend of your consent, and if you type in the information yourself, we also process: Your name, phone number, e-mail, birth date, address, work place og payment information. This typically happens if you create a login or buy anything. 

 

 

Security:

We have made technical og organizational measures to prevent that your data accidental or illegally gets deleted, published, lost, impaired or ends up in the hands of unauthorized people, is misused or in any other way is used against the law.


Purpose:

The data is used to identify you as a user, to register your purchases and payments and to deliver the services you ask for, as for example newsletters. Furthermore, we use the information to improve our service and website content.

 

Time period for storage of information:

The data is kept for as long as the law allows, and we delete them when they are no longer necessary to keep. The period of time depends on the type of data and the reasons for keeping them. Therefore, it is impossible to inform you about any general time frame for when the data will be deleted.


Transmission of information:

The information about your use of this website, your geographical location, gender, age-segment and so on is passed on to third parties to the extend that the information is known. The data is used to improve the website. We do also use third parties to store and process data. They only process information on behalf of us and are not allowed to use them for their own purposes.

Transmission of your personal information such as name and e-mail will only happen with your consent. We do only use data-processors in EU or in countries that are able to protect your information properly. The only exception is our mailing-system "MailChimp", that is located in USA. If you don't want your information to be stored in the US please contact us so we can remove you from our mailing-list.

 

Complaints and insight:

You have the right to know about the personal information about you that we process. You can at all times tell us not to use your information. You can also withdraw your consent concerning us using your information. If the information we store about you is incorrect you have the right to demand them corrected. If that is the case, please contact owner and CEO by email: info@cykelven.dk or info@buddhabikes.dk. If you want to complain about the processing of your personal information, you can also contact Datatilsynet. 

Publisher

The website is 100% owned and published by:
Socialøkonomisk Cykelkompagni ApS
Emblasgade 175
2100 København Ø

Cykelven er en del af:

Socialøkonomisk Cykelkompagni ApS

Emblasgade 175

2100 Kbh Ø

 

info@cykelven.dk

 

Følg os på:

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
bottom of page